Voor €55/jaar ben jij ook een vriend van het museum

Historiek

Een man, een visie

In 1926 nam het “Museum voor Handel en Scheepvaart” zijn intrek in de Rijkshandelshogeschool aan de Coquilhatstraat. Bij de inhuldiging in 1927 werd voormalige scheepsbouwer Emiel-Frans Beuckeleers-Donche (1854 – 1945) benoemd tot conservator. Naast stichter en conservator was hij ook de voornaamste begiftiger van het museum. Bij de opening had het museum 198 objecten, in 1934 telde de verzameling al 500 voorwerpen, ongeveer evenveel iconografische documenten en een bibliotheek van 1400 boeken.

In 1937 werd het museum overgebracht naar het Nijverheidsmuseum aan de Rodestraat. De collectie Beuckeleers-Donche was al eerder onder gebracht in het Museum voor Handel en Scheepvaart.

Het Steen

In 1952 verhuisde de collectie naar Het Steen, waar tot dan toe het Museum van Oudheden gevestigd was. Het jaar nadien was het museum gesloten voor verbouwingen en in 1958 heropende het zijn deuren als “Nationaal Scheepvaartmuseum”. Het Maritiem Park – de ruimte onder de hangar palend aan het Steen – werd in 1974 in gebruik genomen.

Na de sluiting van Het Steen op 28 december 2008 werd de collectie overgebracht naar het nieuw opgerichte Museum aan de Stroom op het Eilandje, dat in 2011 geopend werd en werden de boten, schepen en wagens uit het Maritiem Park her en der onder gebracht.

Het Maritiem Park, tot 2019 naast Het Steen.

Vzw Vrienden van het Scheepvaartmuseum

Op 22 april 1939 werd, op initiatief van Emiel-Frans Beuckeleers en Henry de Vos (1887-1973) de vzw Vrienden van het Scheepvaartmuseum opgericht, met als doel “het stichten, het behoud en de uitbreiding van een specifiek scheepvaartmuseum in België”. Henry de Vos (1887-1973) was directeur-generaal van het Zeewezen en stond in 1935 aan de wieg van de Koninklijke Belgische Marine Academie.

De band tussen het Museum en de Vrienden was een en ondeelbaar. De Vrienden ijverden voor de aangroei van de verzamelingen via schenkingen, giften en aankopen, en het museum groeide uit tot het Nationaal Scheepvaartmuseum. De Vrienden werden dan ook De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum.

Maurice Seghers, hengst

Vzw Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum

VNSM wordt sinds november 2007 geleid door Guy Huyghe en telt een 300 enthousiaste leden.

75 jaar vzw De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum werd in 2014 gevierd in het MAS met de tijdelijke tentoonstelling “Alle Hens Aan Dek”. Een nieuwe presentatie in het Kijkdepot bracht verhalen en toonde voorwerpen van verzamelaars met een brandende passie voor de scheepvaart. Scheepsmodellen en schilderijen, kompassen en kwadranten, maar ook tatoeages en zeemansknopen waren er te zien. Filmpjes en getuigenissen gaven een inkijk in het leven op het water en een beeld van achter de schermen van de vereniging. 

Alle Hens Aan Dek, 2014

Leve het gratis schenken en legateren

Als u een “goed doel“  wil bedenken met een financiële steun tijdens uw leven of na uw dood, moet u weten dat de wetgeving desbetreffend dit jaar (2021) veranderd is.
Ere-notaris Aloïs Van den Bossche is al jaren lid van onze vereniging en hij draagt het erfgoed, waaronder het varend en maritiem erfgoed, een zeer warm hart toe.
Hij is een gevierd  auteur van  bijdragen inzake notariële aangelegenheden, en is bereid gevonden zijn artikel voor het tijdschrift PATRIMONIUM 2021 (uitgave Die Keure, Brugge) in verkorte versie hier te publiceren.